Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługiwać może m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w ściśle określonych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Żeby można było dochodzić wskazanych powyżej świadczeń konieczne jest wystąpienie negatywnych skutków wypadku na życie poszkodowanego w sferze materialnej oraz niematerialnej. 

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługiwać może m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w ściśle określonych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Żeby można było dochodzić wskazanych powyżej świadczeń konieczne jest wystąpienie negatywnych skutków wypadku na życie poszkodowanego w sferze materialnej oraz niematerialnej. 

Odszkodowanie

Jedynym z „głównych” świadczeń przysługujących poszkodowanemu jest odszkodowanie.  Świadczenie to ma na celu rekompensować wszelkie koszty poniesione przez Poszkodowanego w związku z rozstrojem zdrowia i uszkodzeniem ciała.  Ustawodawca, w przepisie regulującym  tę instytucję posłużył się dość pojemnym sformułowaniem „wszelkich kosztów”.  Zgodnie z orzecznictwem sądowym poszkodowany może dochodzić kosztów leczenia na które składają się  m.in. leki, opatrunki, środki ortopedyczne, konsultacje lekarskie,  koszty protez, specjalistycznych aparatów, zabiegi medyczne czy rehabilitacja. Co więcej zwrot  poniesionych kosztów dotyczy także prywatnej służby zdrowia.  W tej kwestii w sposób jednoznaczny wypowiedział się w ostatnim czasie Sąd Najwyższy  (Uchwała SN z 19 maja 2016 r., III CZP 63/15)

Renta

Bardzo często zdarza się, że poszkodowany, który uczestniczył w poważanym wypadku drogowym utracił  częściowo, bądź całkowicie zdolność do pracy.  W tej sytuacji możliwe jest dochodzenie od podmiotu zobowiązanego tzw. renty uzupełniającej, której wysokość ustalana jest w oparciu o porównanie dochodów osoby poszkodowanej przed i po wypadku.
Jeśli osoba poszkodowana w wyniku wypadku doznała obrażeń, które spowodowały wzrost jej potrzeb przysługiwać jej będzie renta z tytułu zwiększonych potrzeb,  która ma na celu rekompensatę wszelkich wydatków, które osoba poszkodowana zmuszona jest ponosić.

Zadośćuczynienie

Kolejnym świadczeniem bardzo istotnym z punktu widzenia osoby poszkodowanej jest zadośćuczynienie pieniężne. Świadczenie to rekompensuje doznaną krzywdę, którą rozumie się jako cierpienie psychiczne oraz fizyczne. Wysokość tego świadczenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Na jego wysokość wpływać będzie m.in. rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, czas trwania doznanej krzywdy, natężenie bólu, utrata przez poszkodowanego perspektyw na przyszłość długotrwałość leczenia,  wiek poszkodowanego, jak również nieodwracalne następstwa wypadku  jak kalectwo czy oszpecenie. Wysokość tego świadczenia niekiedy przekracza, kilku, kilkunastokrotnie odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela za szkodę na osobie.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu problematykę dochodzonych świadczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi. W kolejnych publikacjach postaram się rozwinąć tę tematykę. Zachęcam do komentowania i zadawania pytań.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook

marcelmarszalek.pl all rights reserved.