Problem kredytów frankowych w ostatniej dekadzie dotknął niemal miliona polskich rodzin stając się tym samym przedmiotem zakrojonej na szeroką skalę debaty społecznej. Wysokość Twojej raty wzrosła niemal dwukrotnie a mimo to saldo Twojego kredytu pomimo 10-13 lat spłaty jest w przeliczeniu na złotówki wyższe niż w chwili jego udzielenia? Jarzmo narzucone przez banki wymusza na znacznej części społeczeństwa niemal niewolnicze warunki egzystencji.

Tytułem wstępu zobligowany jestem wskazać, że z perspektywy prowadzenia sporów sądowych wynikłych z umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi (w szczególności z frankiem szwajcarskim) należy wyróżnić dwie podstawowe grupy kredytów:
- kredyty indeksowane/waloryzowane (ewentualnie nominowane),
- kredyty denominowane.

Uzyskując zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przede wszystkim odbywa się karę poza zakładem karnym, w miejscu stałego zamieszkania.

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Czy zawsze jest przestępstwem?

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
Przywołany przepis wydawać się może jednoznaczny, jednakże dla jego prawidłowego zrozumienia konieczne jest wyjaśnienie znaczenia poszczególnych zawartych w nim pojęć, a w szczególności jednego z nich – „stan nietrzeźwości”.